Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aurajoki Nordic Oy
Y-tunnus: 1998514-5
Postiosoite: PL 710, FI-20101 Turku
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 29 b A, FI-20100 Turku
Puhelin: 0200 300 33 (pvm / mpm)
Fax: 020 764 1442
Sähköposti: asiakaspalvelu@dfcnordic.fi
www.laina.fi

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Aurajoki Nordic Oy
asiakaspalvelu@laina.fi

3. Rekisterin nimi

Aurajoki Nordic Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus tai asiakassuhde.

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Aurajoki Nordic Oy:n toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen ja kehittäminen sekä
 • lainapäätöksen tekeminen,
 • rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen,
 • laskutus,
 • perintä,
 • palvelutapahtuman hallinnointi ja varmistaminen,
 • yhteystietojen hallinta,
 • riskienhallinta,
 • asiakaspalautteen käsitteleminen,
 • asiakassuhteen sekä asiakas-, viestintä- ja kontaktihistorian hallinta, hoitaminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa,
 • asiakasviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta,
 • hyvän asiakaspalvelun tarjoaminen mukaan lukien yhteydenotot kaikkiin palvelua käyttäneisiin sähköpostiviestein asiakastyytyväisyyden ja sen selvittämiseksi, miksi palvelun käyttö/lainahakemuksen täyttö on mahdollisesti jätetty kesken,
 • analysointi ja tilastointi,
 • tietopalveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen,
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvat sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille,
 • tietojen luovuttaminen jäljempänä käsitellyn mukaisesti,
 • väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.


Henkilötietoja käsittelevät Aurajoki Nordic Oy ja Suomen Asiakastieto Oy tiedon välittäjänä.

5. Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous, joka koskee esimerkiksi luottoa tai muuta sopimusta tai
b) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai
c) Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

6. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • asiakastunnus,
 • henkilötunnus tai syntymäaika ja sukupuoli,
 • nimi,
 • kotikunta,
 • asiointikieli,
 • kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa,
 • arvo, ammatti, koulutus,
 • työsuhdetiedot (nimi ja puhelinnumero),
 • pankkiyhteystiedot,
 • siviilisääty,
 • samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä,
 • asumistiedot,
 • asepalvelustiedot,
 • asiakkuuden alkamisajankohta,
 • asiakasohjelmaan liittyvät tiedot,
 • sidosryhmätiedot.


Kooditiedot, kuten

 • tilatieto (mm. konkurssi, perimistoimenpiteet),
 • tulo- ja menotiedot,
 • takaisinmaksukykyluokka.

Yhteystiedot, kuten

 • puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Osoitetiedot, kuten

 • jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka,
 • sopimus- tai palvelukohtainen osoite,
 • suoramarkkinointikielto.

Henkilön asiointitiedot, kuten

 • tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin mukaan lukien tiedot kesken jääneistä luottohakemuksista ja
 • ekisteröidyn niissä ilmoittamista tiedoista,
 • luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista,
 • tiedot rekisteröidyn antamasta asiakaspalautteesta,
 • tiedot asiakaspuhelun nauhoituksista,
 • tiedot IP-osoitteesta,
 • tiedot laskutuksesta ja perinnästä,
 • tiedot päätelaitteelle tehtävistä evästeistä,
 • tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista.

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

7. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa

 • Aurajoki Nordic Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella,
 • IDT Financial Services Limited -yhtiölle.
 • InComm Europe Limited -yhtiölle

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille ja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 • viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa,
 • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä,
 • kohdassa 11 kuvattuja markkinointitarkoituksia. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

8. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

 • Rekisteröidyltä itseltään,
 • Aurajoki Nordic Oy:n itsensä tuottamista tiedoista,
 • Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä, pankeilta tai muulta luotettavalta taholta,
 • Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyy Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat yhtiöt,
 • viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.
 • Aurajoki Nordic Oy voi kerätä tietoja muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille.

9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa Aurajoki Nordic Oy:n emoyhtiölle.

10. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään seitsemän vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Sähköisesti talletettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään seitsemän vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta saadut tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luotta ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa ja tiedostojen sekä tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.

11. Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Aurajoki Nordic Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Aurajoki Nordic Oy voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@dfcnordic.fi tai PL 710, 20101 TURKU.

13. Korjaamisoikeus

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta niin oma-aloitteisesti kuin rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@dfcnordic.fi tai PL 710, 20101 TURKU.

14. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Aurajoki Nordic Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@dfcnordic.fi tai PL 710, 20101 TURKU.

15. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Aurajoki Nordic Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

Aurajoki Nordic Oy saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Aurajoki Nordic Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Aurajoki Nordic Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Aurajoki Nordic Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Aurajoki Nordic Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

16. Muutokset

Aurajoki Nordic Oy voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Muutoksesta ilmoitetaan Aurajoki Nordic Oy:n internet-sivuilla.